Politika ochrany súkromia a osobných údajov programovej aplikácie 2PCom.sk (ďalej len ako „dokument”)

Článok 1
Identifikácia prevádzkovateľa, okruh dotknutých osôb a úvodné informácie

1
Spoločnosť 2pcom, s.r.o., sídlo: Popradská 26 Bratislava - mestská časť Podunajske Biskupice 821 06, IČO: 535 864 613 , registrácia: Obchodný register Okresného súdu je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), ktorý využíva programovú aplikáciu 2PCom.sk ako prostriedok spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Programová aplikácia“) a) zákazníkov, b) konečných používateľov Programovej aplikácie od firemných zákazníkov, c) registrovaných dodávateľov prepravných služieb (vodičov) (ďalej len ako „Dotknuté osoby“).
2
Prevádzkovateľ vytvoril tento Dokument pre Dotknuté osoby z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov Dotknutých osôb využívajúcich Programovú aplikáciu.
3
Prevádzkovateľovi mimoriadne záleží na bezpečnosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb, a preto vytvoril v tomto Dokumente pre používanie Programovej aplikácie osobitné záväzné pravidlá spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré vychádzajú zo základných zásad spracúvania osobných údajov upravených v § 6 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 122/2013 Z. z.“) a v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).
4
Tento Dokument predstavuje internú politiku ochrany súkromia zavedenú Prevádzkovateľom v súlade s článkom 24 GDPR za účelom preukazovania dosiahnutého súladu s GDPR pri využívaní Programovej aplikácie.
5
Prevádzkovateľ týmto Dokumentom pri získavaní osobných údajov Dotknutým osobám poskytuje povinné informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a článku 13 GDPR. Prevádzkovateľ zabezpečuje informovanie Dotknutých osôb o obsahu tohto Dokumentu už pri inštalovaní Programovej aplikácie do technického zariadenia koncového používateľa, pričom zabezpečil aj to, že Programová aplikácia nemôže byť prvý krát použitá bez toho, aby Dotknutá osoba nepotvrdila, že sa oboznámila a súhlasí s pravidlami a nastaveniami ochrany súkromia a osobných údajov ustanovenými Prevádzkovateľom v tomto Dokumente. Následne je tento Dokument prístupný pre Dotknuté osoby aj v rámci obsahu Programovej aplikácie a osobitne určeného webového sídla určeného pre registráciu do Programovej aplikácie, dostupné na URL: 2pcom.sk (ďalej len ako „Web stránka“).

Článok 2
Vyhlásenia a garancie prevádzkovateľa

1
Osobné údaje žiadnej Dotknutej osoby Prevádzkovateľ nikde nezverejňuje a ani ich neprenáša do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne aktuálne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje spracúvané v Programovej aplikácii fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej republiky.
2
Osobné údaje Dotknutých osôb sú v rámci Programovej aplikácie spracúvané prevažne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým) spôsobom, pričom je však vždy zachovaná možnosť, aby sa na ich spracúvaní podieľali aj vyškolení a odborne pripravení Príjemcovia poverení Prevádzkovateľom v súlade s článkom 29 GDPR, resp. poučené Oprávnené osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
3
Prevádzkovateľ využíva pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi koncovým zariadením Dotknutej osoby a Programovou aplikáciou primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií. Rovnako všetky dáta a osobné údaje Dotknutých osôb uchovávané Prevádzkovateľom na určených dátových úložiskách sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
4
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tak krátko, ako je to len možné. Prevádzkovateľ zabezpečil automatizovanú likvidáciu osobných údajov všetkých Dotknutých osôb, ktoré odinštalujú Programovú aplikáciu zo svojho koncového zariadenia.
5
Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že inštalovaním Programovej aplikácie do ich koncového zariadenia (napr. tablet, inteligentný mobilný telefón) nebudú žiadne tretie strany získavať utajený prístup k dátam a akémukoľvek obsahu, ktorý je uložený v klientskom technickom zariadení koncového používateľa Programovej aplikácie.
6
Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že každý zo získavaných súhlasov určených na legalizáciu parciálnej (čiastkovej) spracovateľskej operácie alebo iného účelu spracúvania osobných údajov nesúvisiaceho s využívaním Programovej aplikácie bude môcť byť vyjadrený Dotknutou osobou slobodne a nazávisle od možnosti využívať Programovú aplikáciu; Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepodmieňuje možnosť využívať Programovú aplikáciu získavaním súhlasu Dotknutej osoby na účely, ktoré nesúvisia s využívaním Programovej aplikácie (napr. marketingové účely). Dotknutá osoba má vo vzťahu k takýmto parciálnym spracovateľským operáciám alebo nesúvisiacim účelom spracúvania jej osobných údajov vždy možnosť neudeliť Prevádzkovateľovi súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo možnosť využívať Programovú aplikáciu. V niektorých prípadoch však udelenie súhlasu zo strany Dotknutých osôb priamo ovplyvňuje možnosť poskytovania služieb poskytovaných na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s treťou stranou (napr. dopravcom, resp. vodičom limuzín registrovaným v Programovej aplikácii). Udelenie alebo neudelenie takéhoto súhlasu zo strany Dotknutých osôb však nijako nepodmieňuje poskytovanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom cez Programovú aplikáciu, ktoré spočívajú v službách informačnej spoločnosti a v sprostredkovaní osobnej prepravy a nie v poskytovaní služieb osobnej (taxi) prepravy.
7
Všetky subjekty, ktoré sú okrem Prevádzkovateľa legálne zapojené do procesu spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb sú transparentne identifikované v ČLÁNOK 6 tohto Dokumentu spoločne s ich hmotnoprávnym postavením podľa GDPR. Prevádzkovateľ nevykoná s osobnými údajmi Dotknutých osôb žiadnu spracovateľskú operáciu k tretej strane a/alebo príjemcovi, ak nie je transparentne identifikovaná v tomto Dokumente a Prevádzkovateľ nemá na to potrebný právny základ podľa článku 6 GDPR.
8
Všetci príjemcovia osobných údajov spracúvaných v Programovej aplikácii k nim pristupujú výlučne na základe oprávnenia udeleného od Prevádzkovateľa, pričom sú právne zaviazaní osobitnými povinnosťami a právnymi zárukami posilňujúcimi ochranu osobných údajov Dotknutých osôb.
9
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Dotknutých osôb žiadnym tretím stranám na komerčné účely bez toho, aby s tým vyjadrila každá Dotknutá osoba individuálny slobodný súhlas, alebo aby takéto poskytnutie, či sprístupnenie osobných údajov Dotknutých osôb nebolo nevyhnutné na plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa podľa platných Všeobecných obchodných podmienok Programovej aplikácie (napr. sprístupnenie osobných údajov vodičom Prevádzkovateľovho obchodného partnera).
10
Časť spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré súvisia s využívaním Programovej aplikácie je realizovaná samostatne a úplne nezávisle od Prevádzkovateľa tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov odlišných informačných systémov osobných údajov od Prevádzkovateľových informačných systémov osobných údajov určených na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb; v týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľov online obchodov s mobilnými aplikáciami, či prevádzkovateľov tzv. platobných brán určených na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby aj o týchto tretích stranách (viac pozri v ČLÁNOK 6 bod 3 tohto Dokumentu), ktorým Dotknutá osoba pri využívaní Programovej aplikácie poskytuje svoje osobné údaje priamo bez toho, aby do tohto procesu akokoľvek vstupoval alebo ho ovplyvňoval Prevádzkovateľ. Táto časť spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tretími stranami a Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na takéto spracúvanie osobných údajov, vrátane možnosti vykonať práva dotknutej osoby, o ktorých poučuje Dotknuté osoby v ČLÁNOK 9 tohto Dokumentu.
11
Prevádzkovateľ môže v budúcnosti sprístupniť všetky dáta, vrátane osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré sú predmetom spracúvania v Programovej aplikácii prípadnému záujemcovi o kúpu Programovej aplikácie, resp. jeho odborným poradcom (M&A konzultantom, právnikom, účtovníkom, audítorom, IT odborníkom) za podmienky predchádzajúceho vzniku záväzku mlčanlivosti, ktorý bude zaväzovať všetky osoby participujúce na tzv. due diligence procese o absolútnej mlčanlivosti o všetkých osobných údajoch, s ktorými sa pri posudzovaní a odhadovaní ceny Programovej aplikácie oboznámia. Prevádzkovateľ sa rovnako pre tento prípad zaväzuje prijať osobitné postupy a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré posilnia ochranu spracúvaných osobných údajov Dotknutých osôb.
12
Prevádzkovateľ starostlivo preveril svojich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým umožnil spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb z hľadiska ich spôsobilosti zabezpečiť bezpečnosť a zákonnosť spracúvania osobných údajov.
13
V tejto súvislosti Programová aplikácia neumožňuje zdieľanie a ani zverejňovanie žiadnych osobných údajov Dotknutej osoby, bez toho, aby Dotknutá osoba sama cieľavedome nezačala využívať Programovú aplikáciu a svojim vlastným konaním neumožnila zdieľanie informácií, dát a osobných údajov spracúvaných v Programovej aplikácii s tretími stranami.
14
Programová aplikácia neumožňuje tretím stranám získavať a uchovávať informácie o koncovom zariadení používateľa Programovej aplikácie a ani spracúvať žiadne informácie, ktoré sú v takomto technickom zariadení už Dotknutými osobami uložené a uchovávané počas používania Programovej aplikácie. Okrem Prevádzkovateľa a ním poverených príjemcov údajov (pozri článok ČLÁNOK 6 bod 2 Dokumentu) môže mať cez tzv. API (Application Programming Interface –rozhranie pre programovanie aplikácii) prístup k dátam a funkciám spracúvaným v Programovej aplikácii inštalovanej na koncovom používateľskom zariadení Dotknutej osoby iba Sprostredkovateľ 1 (pozri článok 6 bod 1 Dokumentu).
15
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využíva okrem bežnej telefonickej a emailovej komunikácie prostredníctvom oficiálne zverejnených kontaktných informácií na Webovej stránke iba Programovú aplikáciu a Webovú stránku; Prevádzkovateľ na získavanie osobných údajov a ani žiadne iné spracovateľské operácie s osobnými údajmi nevyužíva tzv. sociálne siete a ani spoluprácu s prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Prevádzkovateľ nemá zriadené a ani pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb nevyužíva žiadne oficiálne profily, ktoré by boli zriadené na sociálnej sietí Facebook, Twitter, Instagram atď.
16
Prevádzkovateľ deklaruje, že Dopravcovia registrovaní v Programovej aplikácii nemajú prístup ku všetkým dátam a osobným údajom spracúvaným v Programovej aplikácii, ale len k dátam a osobným údajom, ktoré sa týkajú objednávok iniciovaných Dotknutou osobou 1 a Dotknutou osobou 2, ktoré sú určené na vybavenie v reálne prebiehajúcom čase.
17
Prevádzkovateľ v Programovej aplikácii nespracúva žiadne osobné údaje maloletých osôb. Dotknutými osobami môžu byť iba plnoleté fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony.
18
Prevádzkovateľ v Programovej aplikácii nespracúva o Dotknutých osobách žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR.

Článok 3
Zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracúvania

1
Prevádzkovateľ spracúva o fyzických osobách - používateľoch (ďalej len ako „Dotknutá osoba 1“) nasledovné osobné údaje: Meno, priezvisko, email, telefónne číslo, miesto a čas plánovaného pristavenia objednanej limuzíny, história objednávok (údaje o mieste a presnom čase nástupu do vozidla, doba trvania jazdy, trasa priebehu jazdy, údaje o mieste a presnom čase ukončenia jazdy, typ využitého vozidla na konkrétnu jazdu, špecifické požiadavky dotknutej osoby (alkohol v minibare, detská sedačka, preferencia konkrétneho vodiča na vykonanie jazdy apod.), dátum cesty, číslo letu v prípade vyzdvihnutia na letisku, IP adresa a MAC adresa priradená ku klientskemu zariadeniu Dotknutej osoby 1 pri prihlasovaní sa do Programovej aplikácie a tzv. logovacie záznamy vygenerované Programovou aplikáciou počas doby aktívneho používania Programovej aplikácie (napr. čas prihlásenia a čas odhlásenia do Programovej aplikácie, vykonané úkony a presný čas vykonania úkonov v programovej aplikácii).
2
Prevádzkovateľ spracúva o fyzických osobách, ktoré Programovú aplikáciu používajú právne na základe zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou, s ktorou má táto fyzická osoba samostatný právny vzťah (napr. zamestnanec, manažér, klient) (ďalej len ako „Dotknutá osoba 2“) nasledovný zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, údaj o príslušnosti fyzickej osoby k danej právnickej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, pracovná funkcia, história objednávok (údaje o mieste a presnom čase nástupu do vozidla, doba trvania jazdy, trasa priebehu jazdy, údaje o mieste a presnom čase ukončenia jazdy, typ využitého vozidla na konkrétnu jazdu, špecifické požiadavky (alkohol v minibare, detská sedačka, preferencia konkrétneho vodiča apod.), dátum cesty, číslo letu, cena jazdy, číslo projektu, fakturačné kódy, IP adresa a MAC adresa priradená ku klientskemu zariadeniu Dotknutej osoby 2 pri prihlasovaní sa do Programovej aplikácie a tzv. logovacie záznamy vygenerované Programovou aplikáciou počas doby aktívneho používania Programovej aplikácie (napr. čas prihlásenia a čas odhlásenia do Programovej aplikácie, vykonané úkony a presný čas vykonania úkonov v programovej aplikácii).
3
Prevádzkovateľ spracúva o fyzických osobách - vodičoch motorových vozidiel, ktorí sú obchodnými partnermi (ďalej len ako „Dotknutá osoba 3“) na základe registrácie do separátneho modulu Programovej aplikácie a následného využívania Programovej aplikácie iba nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, IP adresa a MAC adresa priradená ku klientskemu koncovému zariadeniu Dotknutej osoby 3 pri prihlasovaní sa do Programovej aplikácie a tzv. logovacie záznamy vygenerované Programovou aplikáciou počas doby aktívneho používania Programovej aplikácie (napr. čas prihlásenia a čas odhlásenia do Programovej aplikácie, vykonané úkony a presný čas vykonania úkonov v programovej aplikácii).

Článok 4
Právny základ a účely spracúvania osobných údajov

1
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje všetkých Dotknutých osôb na účely riadneho využívania Programovej aplikácie, ktorej účelom je umožňovať komfortnú a efektívnu prepravu fyzických osôb luxusnými motorovými vozidlami.
2
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby 1 na účel uzatvorenia a plnenie zmluvného vzťahu založeného medzi Dotknutou osobou 1 a Prevádzkovateľom podľa podmienok vyjadrených v tomto Dokumente a Všeobecných obchodných podmienkach Prevádzkovateľa. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na tento účel je zmluvný vzťah uzatvorený medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou 1, resp. ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
3
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby 2 na účel plnenia zmluvného vzťahu založeného medzi Prevádzkovateľom a korporátnym klientom, ktorý má vlastný od Prevádzkovateľa nezávislý právny vzťah k Dotknutej osobe 2 podľa podmienok vyjadrených v tomto Dokumente, Všeobecných obchodných podmienkach Programovej aplikácie 2PCom.sk a súhlasu Dotknutej osoby 2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby 2 na tento účel je súhlas dotknutej osoby, resp. ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje Dotknutej osoby 2 sa využívajú aj na účely fakturácie a vedenie účtovníctva v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby 2 na tento účel je osobitný zákon, resp. ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
4
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby 3 na účely plnenia zmluvného vzťahu založeného medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou 3 alebo zamestnávateľom Dotknutej osoby 3 alebo zmluvným obchodným partnerom Dotknutej osoby 3. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je zmluvný vzťah uzatvorený medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou 3, resp. ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo súhlas Dotknutej osoby 3 udelený Prevádzkovateľovi pri registrácii do Programovej aplikácie, ak Dotknutá osoba 3 nevykonáva osobnú prepravu ako SZČO, ale ako zamestnanec iného Dopravcu.
5
Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby 1 a Dotknutej osoby 2 je aj vlastná marketingová komunikácia Prevádzkovateľa (napr. newsletter apod.) ako aj zobrazovanie marketingovej komunikácie tretích strán bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu alebo sprístupňovaniu osobných údajov Dotknutej osoby 1 a Dotknutej osobe 2 akejkoľvek tretej strane. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby 1 a Dotknutej osoby 2 na tento účel je súhlas dotknutej osoby, resp. ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba tento súhlas udeľuje alebo neudeľuje Prevádzkovateľovi osobitne prostredníctvom samostatného právneho úkonu.
6
Prevádzkovateľ je od 25. mája 2018 oprávnený začať spracúvať elektronické komunikačné metadáta priraditeľné k technickým zariadeniam koncových používateľov Programovej aplikácie, i.e. Dotknutých osôb na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa pri zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti spracúvania dát v Programovej aplikácii (napr. rozpoznávanie IP adries a MAC adries používateľských zariadení využívajúcich aplikáciu a ich priradenie k registrovaným identitám). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov bude ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, resp. ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
7
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb aj na účely vykonávania tzv. due diligence auditov, ktoré by mohli nastať pred prípadným predajom Programovej aplikácie záujemcovi v postavení tretej strany. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov bude ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, resp. ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Článok 4a
Súhlas dotknutej osoby dopĺňajúci všeobecné obchodné podmienky programovej aplikácie

1
Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby 1 a Dotknutej osoby 2 v Programovej aplikácii potrebuje poskytovať osobné údaje svojim obchodným partnerom, ktorí majú postavenie dopravcov realizujúcich skutočnú prepravu, i.e. vodičom a/alebo príp. aj zamestnávateľom týchto vodičov a obchodný model používaný Prevádzkovateľom neumožňuje poskytovať tieto osobné údaje v rámci zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa priamo medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou je potrebné z hľadiska potreby dostatočnej legalizácie vykonávania potrebných spracovateľských operácií s osobnými údajmi Dotknutých osôb vyžiadať od Dotknutej osoby 1 a Dotknutej osoby 2 súhlas s poskytovaním ich osobných údajov Dotknutej osobe 3 (vodičovi taxi limuzíny registrovanému v Programovej aplikácii a príp. aj zamestnávateľovi tohto vodiča, ktorý je v obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom (pozri tretie strany v postavení príjemcu údajov uvedené v článku 6 bod 2 tohto Dokumentu)) (ďalej len ako „Dopravca“).
2
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu 1 a Dotknutú osobu 2, že pri používaní Programovej aplikácie svojim konaním spočívajúcim v objednaní prepravy udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, miesto a čas vyzdvihnutia, resp. začatia prepravy akémukoľvek Dopravcovi registrovanému v Programovej aplikácii na účely vykonania osobnej prepravy Dotknutej osoby 1 a/alebo Dotknutej osoby 2 a plnenia osobitných zmluvných povinností, ktoré má Dotknutá osoba 3 (vodič) voči Prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba 1 a Dotknutá osoba 2 má tiež v Programovej aplikácii možnosť výberu konkrétneho Dopravcu, resp. vodiča, takže v prípade zvolenia konkrétneho Dopravcu dôjde iba k poskytnutiu osobných údajov tomuto vybranému Dopravcovi a nie všetkým Dopravcom registrovaným v Programovej aplikácii. Dotknutá osoba 1 a Dotknutá osoba 2 je oprávnená svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vysvetlený v tomto bode tohto Dokumentu odvolať kedykoľvek až do začatia prepravy Dopravcom, a to prostredníctvom funkcie „zrušenie objednávky“ dostupnej v Programovej aplikácii. Začatím prepravy totiž dochádza k uzatvoreniu samostatného zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou 1 a/alebo Dotknutou osobou 2 a Dopravcom. Doba platnosti tohto súhlasu trvá počas celej doby aktívneho používania Programovej aplikácie.
3
Dotknutá osoba 3 a zároveň Dopravca, ktorý vykonáva osobnú prepravu na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorý je v postavení tretej strany a príjemcu údajov (pozri článok 6 bod 2 písm. d) tohto Dokumentu) udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so sprístupňovaním jeho osobných údajov v Programovej aplikácii Dotknutej osobe 1 a Dotknutej osobe 2 v rozsahu meno, priezvisko, typ a farba motorového vozidla, údaj o dostupnosti/nedostupnosti na vykonanie osobnej prepravy na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou 1 alebo Dotknutou osobou 2 a Dotknutou osobou 3. Tento súhlas môže Dotknutá osoba 3 kedykoľvek odvolať odinštalovaním Programovej aplikácie zo svojho koncového používateľského zariadenia alebo spôsobom podľa článku 9 bod 2 tohto Dokumentu.
4
Súhlasy Dotknutých osôb formulované v článku 4A tohto Dokumentu dopĺňajú Všeobecné obchodné podmienky schválené Prevádzkovateľom pre používanie Programovej aplikácie a vytvárajú predpoklady pre dosiahnutie súladu so základnými zásadami spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a b) GDPR a článku 7 GDPR.
5
Prevádzkovateľ na formulácie vyššie uvedených súhlasov so spracúvaním osobných údajov okrem notifikačných mechanizmov opísaných v článku 1 bod 6) tohto Dokumentu upozorňuje Dotknuté osoby s ohľadom na požiadavku vyplývajúcu z článku 7 ods. 2 GDPR ešte aj osobitným vyňatím tejto časti textu z tohto Dokumentu do osobitného dokumentu, ktorý je sprístupnený nepretržite počas celej doby používania Programovej aplikácie každej Dotknutej osobe v rámci používateľského rozhrania Programovej aplikácie v sekcii „Podmienky používania“.

Článok 5
Doba uchovávania osobných údajov

1
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutých osôb výlučne počas doby registrácie individuálneho používateľa Programovej aplikácie. Odinštalovaním Programovej aplikácie zo zariadenia koncového používateľa (Dotknutej osoby) dôjde bezodkladne k automatizovanej likvidácii všetkých osobných údajov priradených k používateľskému účtu, ktorý bol zrušený v dôsledku odinštalovania Programovej aplikácie.
2
Prevádzkovateľ kedykoľvek zlikviduje tiež všetky osobné údaje alebo presne špecifikované osobné údaje na základe individuálnej žiadosti oprávnenej Dotknutej osoby, a to aj nad rámec dôvodov ustanovených v článku 17 ods. 1 písm. a) GDPR.
3
Prevádzkovateľ vykoná postup podľa článku 5 bod 2 tohto Dokumentu iba v prípadoch, keď by tým neohrozil alebo neporušil plnenie svojich povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zabezpečovanie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, evidencia účtovných dokladov) alebo svojich povinností podľa Všeobecných obchodných podmienok Programovej aplikácie (napr. kontrola oprávnenosti jazdy zo strany zamestnávateľa Dotknutej osoby).
4
V prípade obdobia dlhšej nečinnosti vo využívaní Programovej aplikácie zo strany registrovanej Dotknutej osoby presahujúcej 1 kalendárny rok, Prevádzkovateľ spravidla elektronickou poštou preverí záujem Dotknutej osoby o ďalšie využívanie Programovej aplikácie. V prípade ignorovania alebo zápornej odpovede zo strany oslovenej Dotknutej osoby Prevádzkovateľ zabezpečí zrušenie používateľské účtu spoločne s likvidáciu všetkých osobných údajov.

Článok 6
Identifikácia sprostredkovateľov, príjemcov a tretích strán zapojených do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

1
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb v Programovej aplikácii využíva nasledovných sprostredkovateľov:
 1. 2P Com, s.r.o., so sídlom Popradská 26, 821 06 Bratislava, IČO: 35 864 613, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29514/B;
 2. Websupport so sídlom: Staré Grunty 12 Bratislava 841 04, IČO: 36 421 928, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63270/B;
 3. CCW s.r.o., so sídlom: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 31 364 543, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6299/B;
 4. CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o., so sídlom: Jasovská 17, 851 07 Bratislava, IČO: 44 138 148, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52352/B; a
 5. Izzy Trading s.r.o., so sídlom: Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 717 924, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17391/R.
2
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb v Programovej aplikácii využíva nasledovných príjemcov, resp. okruhy príjemcov, ktorých vo vzťahu k Programovej aplikácii vyškolil a dostatočne poučil o ich oprávneniach, zodpovednosti i povinnostiach v internom systéme ochrany osobných údajov vytvorenom Prevádzkovateľom:
 1. zamestnanci Prevádzkovateľa;
 2. štatutárny orgán a zamestnanci s Prevádzkovateľom majetkovo a personálne spriaznenej spoločnosti: FRESH & COOL SYSTEMS s.r.o., sídlo: Popradská 26, 821 06 Bratislava, IČO: 44 235 755, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53050/B;
 3. právnické osoby, ktoré sú v obchodnom klientskom vzťahu s Prevádzkovateľom (tzv. B2B), ktoré majú s Dotknutými osobami priamo využívajúcimi Programovú aplikáciu osobitný a od Prevádzkovateľa úplne nezávislý právny vzťah (napr. pracovný pomer, obchodný vzťah apod.);
 4. fyzické osoby, ktoré sú v osobitnom obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom za účelom poskytovania prepravných služieb koncovému používateľovi Programovej aplikácie, resp. Dotknutej osobe 1 a Dotknutej osobe 2, t.j. Dopravca (pozri článok ČLÁNOK 4a bod 1 tohto Dokumentu).
3
Prevádzkovateľ využíva nasledovných partnerov, ktorí majú postavenie tretej strany a samostatného prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za ochranu osobných údajov nezávisle a samostatne od Prevádzkovateľa:
 1. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké; a
 2. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA, Spojené štáty americké.

Článok 7
Zásady ochrany súkromia pri využívaní webovej stránky

1
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb využíva aj Webovú stránku.
2
Webová stránka využíva súbory typu cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Web stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si Webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.
3
Prevádzkovateľ využíva vlastné súbory cookies (tzv. first party cookies) za účelom optimalizovania funkcií Webovej stránky a lepšieho používateľského komfortu návštevníka Webovej stránky, ako aj cudzie cookies (tzv. third party cookies) za účelom zobrazovania tzv. behaviorálnej reklamy.
4
Webová stránka využíva aj tzv. krátkodobé cookies, ktoré sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z počítačového systému Dotknutých osôb, resp. iných koncových používateľov Programovej aplikácie vymažú. Avšak v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k spracúvaniu tzv. dlhodobých cookies, ktoré ostávajú v zariadení koncového používateľa, pričom Prevádzkovateľovi umožňujú rozpoznať, že Webovú stránku opätovne navštevuje dané zariadenie koncového používateľa, čo môže byť v závislosti od nastavení vykonaných používateľom Programovej aplikácie spojené napr. s pamätaním si prednastaveného prístupového hesla do Programovej aplikácie apod.
5
Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby a všetkých návštevníkov Webovej stránky o tom, že všetky súbory cookies, ktoré Webová stránka môže ukladať v koncovom zariadení akéhokoľvek návštevníka Webovej stránky možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Konkrétne informácie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov internetových prehliadačov je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ a informácie potrebné k vymazaniu súborov typu cookies z technického zariadenia používateľa je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.
6
Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby, že v prípade ak internetový prehliadač využitý zariadením koncového používateľa na vstup a prezeranie obsahu Webovej stránky povoľuje využívať Webovej stránke súbory typu cookies, tak je to Prevádzkovateľ oprávnený považovať za vyjadrenie platného právneho súhlasu koncového používateľa technického zariadenia, do ktorého sa ukladajú súbory typu cookies v súlade s (návrhom) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len ako „e-Privacy nariadenie“).
7
Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby, že v prípade tzv. cookies tretích strán, ktoré sa využívajú na zobrazovanie behaviorálnej reklamy bude Webová stránka vyžadovať od Dotknutej osoby explicitné udelenie súhlasu ešte pred inštalovaním týchto súborov cookies do zariadenia koncového používateľa Webovej stránky.
8
Prevádzkovateľ na Webovej stránke používa aj internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. pričom však Prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) Dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.
9
Google Analytics na analýzu Vášho správania na Webovej stránke tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa Webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana súkromia Dotknutej osoby. Google Inc. využíva informácie získané počas používania Webovej stránky zo strany Dotknutej osoby, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na Webovej stránke a aby Prevádzkovateľovi poskytol ďalšie služby spojené s používaním Webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné opäť zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (plug in) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Získavaniu údajov službou Google Analytics môžu tiež Dotknuté osoby, resp. používatelia Webovej stránky tiež zabrániť tak, že kliknú na nasledujúci odkaz. Po kliknutí na uvedený odkaz sa v koncovom zariadení Dotknutej osoby uloží súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve Webovej stránky.
10
Prevádzkovateľ môže službu Google Analytics na Webovej stránke využívať aj na generovanie on-line reklamy prostredníctvom remarketingu, i.e. výstupy z marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa môžu zobrazovať aj odlišní poskytovatelia digitálnych služieb a internetového obsahu vrátane Google Inc, na rôznych internetových stránkach, ktoré v budúcnosti, po ukončení návštevy Webovej stránky, budú zobrazované na zariadení koncového používateľa, resp. dotknutej osoby.
11
Prevádzkovateľ tiež využíva reporty Google Analytics, aby mohol viesť efektívnejšiu marketingovú komunikáciu, pričom môže dochádzať aj k spracúvaniu demografických charakteristík a záujmov viažucich sa k Dotknutým osobám (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané spoločnosťou Google Inc., ktoré môže využívať aj Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ však pri spracúvaní dát prostredníctvom využívania služby Google Analytics nebude spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb, pretože nebude disponovať dostatočným identifikátorom, ktorý by umožňoval priamu, či nepriamu identifikáciu Dotknutých osôb.
12
Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžu Dotknuté osoby využívajúce Webovú stránku odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.
13
Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google Inc. v kontexte používania Webovej stránky môžu Dotknuté osoby nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
14
Prevádzkovateľ Dotknuté osoby upozorňuje, že ak sú počas návštevy a používania Webovej stránky prihlásené do iných internetových služieb od spoločnosti Google Inc. môže zo strany spoločnosti Google Inc. dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Dotknutej osoby. Na toto spracúvanie osobných údajov nemá Prevádzkovateľ žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom nijakým spôsobom neparticipuje.
15
Spoločnosť Google Inc. je v súvislosti s používaním Webovej stránky Dotknutými osobami treťou stranou v postavení samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o aktuálnych pravidlách ochrany súkromia prijaté spoločnosťou Google Inc. môžu Dotknuté osoby nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sk
16
Webová stránka nepoužíva žiadne zásuvné moduly (tzv. plug in) prevádzkovateľov tzv. sociálnych sietí.

Článok 8
Sťahovanie programovej aplikácie zo serverov tretích strán

1
Programovú aplikáciu je možné voľne stiahnuť z tzv. online obchodov s aplikáciami pre inteligentné zariadenia, a to konkrétne z App Store a Google Play.
2
Prevádzkovateľ Dotknuté osoby informuje, že v prípade sťahovania Programovej aplikácie do zariadenia koncového používateľa Programovej aplikácie z tzv. online obchodov s inteligentnými aplikáciami podľa článku 8 bod 1 tohto Dokumentu môže zo strany ich prevádzkovateľov v postavení tretích strán (pozri článok 6 bod 3 písm. a) a písm. b) tohto Dokumentu) (ďalej len ako „App Store a Google Play“) dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb úplne nezávisle od Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov zo strany App Store a Goole Play.
3
App Store a Google Play majú vytvorené vlastné politiky ochrany osobných údajov a súkromia, ktorými sa riadia a ktoré sa vzťahujú aj na Dotknuté osoby v prípade sťahovania Programovej aplikácie z App Store a Google Play.
4
Viac informácií o ochrane osobných údajov a súkromia Appstore je možné nájsť v slovenskom jazyku na nasledovnom URL: https://www.apple.com/legal/privacy/sk/
5
Viac informácií o ochrane osobných údajov a súkromia Google Play je možné nájsť v slovenskom jazyku na nasledovnom URL: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=sk

Článok 9
Poučenia o právach dotknutej osoby

1
Prevádzkovateľovi záleží na zachovaní integrity a dôvernosti osobných údajov Dotknutých osôb, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžu Dotknuté osoby posielať na adresu: 2pcom, s.r.o., sídlo: Popradská 26, 821 06, Bratislava.
2
Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby (pozri článok 4 body 3 až 5 a článok 4a tohto Dokumentu) je Dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Prevádzkovateľ umožňuje Dotknutej osobe odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov priamo prostredníctvom Programovej aplikácie, príp. aj prostredníctvom bežnej elektronickej pošty doručenej Prevádzkovateľovi z emailovej adresy registrovanej v Programovej aplikácii. Poskytnutie osobných údajov je v týchto prípadoch zo strany Dotknutej osoby výlučne dobrovoľné a nijako neovplyvňuje možnosť inštalovať a používať Programovú aplikáciu, avšak v prípade odvolania niektorých typov súhlasov dotknutej osoby môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu služieb a zmluvných plnení poskytovaných Prevádzkovateľom a/alebo jeho obchodnými partnermi (napr. odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov Dopravcovi pred začatím osobnej prepravy znemožní vykonať prepravu apod.).
3
Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že v prípadoch, keď je právnym základom zmluvný vzťah uzatvorený priamo medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom (pozri článok 4 body 2,3,4 tohto Dokumentu) je potrebné poskytnúť Prevádzkovateľom požadované osobné údaje, inak nie je možné využívať Programovú aplikáciu.
4
Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že v prípadoch, keď je právnym základom ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (pozri článok 4 body 6,7 tohto Dokumentu), Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať súvisiace osobné údaje Dotknutých osôb bez ich súhlasu a Dotknuté osoby sú to povinné strpieť. Ak Dotknuté osoby nie sú ochotné akceptovať toto spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľ im odporúča neinštalovať a nevyužívať Programovú aplikáciu. Prevádzkovateľ s ohľadom na svoj záujem na vysokom štandarde ochrany osobných údajov umožňuje v prípade tzv. due diligence účelov spracúvania osobných údajov Dotknutým osobám nad rámec svojich zákonných povinností individuálne namietať a obmedziť toto spracúvanie (pre viac informácií pozri ČLÁNOK 2 bod 16 tohto Dokumentu).
5
Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že v Štvrtej Hlave II. Časti Zákona č. 122/2013 Z. z. sú v § 28 až § 30 upravené práva dotknutej osoby a zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, alebo od 25. mája 2018 sťažnosť týkajúcu sa nedodržiavania alebo porušovania GDPR.
6
S účinnosťou od 25. mája 2018 práva uvedené v článku 8 bod 1.2 tohto Dokumentu zaniknú a Dotknuté osoby budú mať k dispozícii nové práva, ktoré by mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajov, ktoré spracúva Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR). Vzhľadom na povahu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ informuje tiež Dotknuté osoby, že im vzniká tiež právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia vygenerovaného Programovou aplikáciou, ktoré bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR), ako aj právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
7
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR i podľa zákona č. 122/2013 Z. z. môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla Prevádzkovateľovej spoločnosti uvedenú v článku 1 bod 1 tohto Dokumentu.
8
Prevádzkovateľ Dotknuté osoby upozorňuje, že pri vybavovaní žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. alebo podľa GDPR môže požiadať žiadajúcu Dotknutú osobu o dôveryhodné overenie jej totožnosti, a to najmä v prípade, ak Dotknutá osoba bude žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle Prevádzkovateľa(i.e. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
9
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená Prevádzkovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude Prevádzkovateľ žiadajúcu Dotknutú osobu vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenie žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR alebo zákona č. 122/2013 Z. z. je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR alebo zákonom č. 122/2013 Z. z. máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.
10
V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov alebo informácií o obsahu a uplatňovaní môžu Dotknuté osoby kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy: 2pcom@2pcom.sk

Článok 10
Osobitné poučenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov a automatizované individuálne rozhodovanie

1
Prevádzkovateľ v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR osobitne poučuje Dotknuté osoby, že v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom Programovej aplikácie majú právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR. Dotknuté osoby sú okrem postupu podľa článku 10 ods. 7) tohto Dokumentu oprávnené v súlade s článkom 21 ods. 5 GDPR namietať voči spracúvaniu osobných údajov aj prostredníctvom osobitnej funkcionality integrovanej priamo do Programovej aplikácie, ktorá je označená ako „Zavolať podporu“.
2
Prevádzkovateľ v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR osobitne poučuje Dotknuté osoby, že podľa § 21 ods. 2 GDPR majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek sa účinne odhlásiť z odberu newsletteru prostredníctvom odhlásenie alebo prázdnej odpovede na Prevádzkovateľom odoslanú elektronickú poštu.

Článok 11
Profilovanie dotknutých osôb

1
Prevádzkovateľ môže vykonávať s osobnými údajmi Dotknutých osôb spracúvanými v Programovej aplikácii tzv. profilovanie v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR, pretože Programová aplikácia mu v reálnom čase umožňuje zistiť geografickú polohu a geolokalizáciu koncového zariadenia používateľa Programovej aplikácie a zo strany Prevádzkovateľa dochádza za podmienok vysvetlených v tomto článku tohto Dokumentu k spracúvaniu údajov o aktuálnej geografickej polohe a o pohybe cez GPS koordináty zariadenie koncového používateľa Programovej aplikácie. Prevádzkovateľ týmito ustanoveniami článku 12 tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) GDPR zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania údajov pre Dotknutú osobu.
2
Programová aplikácia pri využívaní profilovania nespracúva žiadne osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR.
3
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že týmto spôsobom Programová aplikácia nesleduje Dotknuté osoby bez ich vedomia sústavne a systematicky kedykoľvek, ale vždy výlučne len v príčinnej súvislosti s objednaním a priebehom konkrétnej objednávky osobnej prepravy, na ktorú Dotknuté osoby použijú Programovú aplikáciu.
4
Programová aplikácia od momentu akceptácie objednávky osobnej prepravy až do momentu ukončenia objednanej prepravy kontroluje približnú geografickú polohu zariadení koncových používateľov Programovej aplikácie, ktorí sú zainteresovaní na vykonaní objednanej osobnej preprave, t.j. od akceptácie objednávky, počas celého priebehu objednávky až do ukončenia osobnej prepravy Programová aplikácia sleduje približnú geografickú polohu koncového používateľského zariadenia Dotknutej osoby 1 a/alebo Dotknutej osoby 2 ako aj Dotknutej osoby 3, ktoré sa aktívne a pasívne zúčastňujú v rámci samostatného od používania Programovej aplikácie nezávislého právneho vzťahu na osobnej preprave. Dáta vygenerované v tomto kontexte v rámci Programovej aplikácie sú o Dotknutých osobách uchovávané z dôvodu používateľského komfortu a viditeľnosti údajov o dokončených objednávkach až do odinštalovania Programovej aplikácie zo zariadenia koncového používateľa.
5
Funkcionalita Programovej aplikácie vysvetlená v článku 12 bod 4) tohto Dokumentu automatizovane generuje o Dotknutých osobách nasledovné osobné údaje: údaje o mieste a presnom čase nástupu do vozidla, doba trvania jazdy, trasa priebehu jazdy, údaje o mieste a presnom čase ukončenia jazdy. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ používa na účely plnenia práv a povinností zo zmluvných vzťahov uzatvorených osobitne s Dotknutou osobou 1 a Dotknutou osobou 3, konkrétne najmä na kontrolu oprávnenosti, správnosti a účtovania ceny za osobnú prepravu, ktorá je účtovaná Dopravcom Dotknutej osobe 1 a Dotknutej osobe 2 a na kontrolu výšky a oprávnenosti výšky odmeny Prevádzkovateľa z každej transakcie, resp. úspešne ukončenej osobnej prepravy, ktorá bola sprostredkovaná prostredníctvom Programovej aplikácie.
6
Dotknuté osoby berú do úvahy, že spracúvanie osobných údajov vysvetlené v článku 12 bode 5 tohto Dokumentu je nevyhnutné na riadne plnenie práv a povinností založených osobitným zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi Dotknutými osobami a Prevádzkovateľom podľa platných Všeobecných obchodných podmienok a osobitnej zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom v prípade Dopravcov.
7
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku tohto Dokumentu Prevádzkovateľ Dotknuté osoby informuje, že majú právo na ľudský zásah zo strany personálu Prevádzkovateľa za účelom preskúmania všetkých rozhodnutí s právnym účinkom na Dotknuté osoby s cieľom predchádzať akýmkoľvek chybám a nedorozumeniam, ktoré by boli spôsobené nesprávnou činnosťou Programovej aplikácie (napr. nesprávne určenie ceny za osobnú prepravu). V prípade pochybností o správnosti určenia ceny osobnej prepravy a/alebo výšky zmluvne dohodnutej odmeny Prevádzkovateľa môžu Dotknuté osoby požiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie súvisiacich rozhodnutí Programovej aplikácie postupom podľa článku 9 bod 7) tohto Dokumentu, pričom môžu uviesť všetky skutočnosti, skutkové tvrdenia a dôkazy na podporu svojho vyjadrenia.
8
Povaha profilovania, ktorú využíva Programová aplikácia nezakladá možnosť uplatniť právo Dotknutej osoby namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR.
9
Prevádzkovateľ v súvislosti so závermi zo svojho Posúdenia vplyvu na ochranu údajov vypracovaného podľa článku 35 ods. 3 písm. a) GDPR skonštatoval, že pri profilovaní v intenciách opísaných v tomto článku tohto Dokumentu, ktoré je využívané pre potreby Programovej aplikácie nedochádza k vzniku vysokého rizika pre práva a slobody Dotknutých osôb a nemôže dochádzať k diskriminácii žiadnej z Dotknutých osôb.

Článok 12
Zodpovedná osoba

1
Prevádzkovateľ najneskôr do 25. mája 2018 na tomto mieste zverejní aj priame kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ktorá Dotknutým osobám rada poskytne informácie a konzultácie týkajúce sa práv dotknutej osoby, či iných záležitostí spojených s ochranou osobných údajov pri využívaní Programovej aplikácie alebo porozumením tohto Dokumentu.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1
Dotknuté osoby vedomím a slobodným konaním prejaveným v inštalovaní a následnom praktickom využívaní Programovej aplikácie potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dokumentu, ktorému porozumeli a s ktorého obsahom súhlasia.
2
V prípade, ak Dotknuté osoby nesúhlasia alebo nedostatočne rozumejú obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, ktorý upravuje spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ uvíta vecné výhrady a pripomienky Dotknutej osoby, o ktorých sa zaväzuje s Dotknutou osobou komunikovať s cieľom chrániť a podporovať jej práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené používaním Programovej aplikácie.
3
Prevádzkovateľ tento Dokument pravidelne reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená na Webovej stránke.
V Bratislave dňa 19.10.2017