Všeobecné obchodné podmienky - 2pcom, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj úprava niektorých podmienok Zmluvy o preprave, uzatváranej medzi Dodávateľom a Používateľom, ako aj niektorých iných súvisiacich práv a povinností.
1.2
Inštaláciou Aplikácie do koncového zariadenia (PC, tablet, inteligentný mobilný telefón) Používateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP a Politikou ochrany súkromia a osobných údajov programovej aplikácie 2PCom.sk (ďalej len ako „Politika ochrany súkromia“), ktorý je dostupný na Webovom sídle Prevádzkovateľa a v Aplikácii v podobe potvrdenia svojej vôle byť ustanoveniami VOP a Politikou ochrany súkromia viazaný, ktorá je umiestnená na Webovom sídle Prevádzkovateľa a Aplikácii.
1.3
Prevádzkovateľ upozorňuje Používateľa a Dodávateľa ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom Aplikácie, že prostredníctvom inštalácie Aplikácie a vyjadrením súhlasu so znením Politiky ochrany súkromia pri inštalácii Aplikácie vyjadrujú aj viaceré súhlasy so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú potrebné na správne využívanie Aplikácie v súlade s týmito VOP. Viac informácii o tejto skutočnosti je možné nájsť v článku 4A Politiky ochrany súkromia. Prevádzkovateľ nepodmieňuje používanie Aplikácie získaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje dotknutá osoba vždy samostatne a nezávisle od súhlasov so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú potrebné v zmysle článku 4A Politiky ochrany súkromia pre správne používanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.
1.4
Na právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa vzťahujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené inak.

2. Výklad pojmov

2.1
Cenou prepravy sa rozumie finančné vyjadrenie odplaty za prepravu v zmysle Zmluvy o preprave.
2.2
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť 2pcom, s.r.o., so sídlom: Popradská 26 Bratislava - mestská časť Podunajske Biskupice 821 06, IČO: 535 864 613 , registrácia: Obchodný register Okresného súdu. Prevádzkovateľ právne zodpovedá za obsah Webového sídla a Aplikácie, prostredníctvom ktorých poskytuje Služby. Prevádzkovateľ nie je poskytovateľom prepravných služieb, prevádzkovateľom taxi služby ani dispečingu prepravných služieb a jeho činnosť sa obmedzuje výhradne na sprostredkovanie uzavretia Zmluvy o preprave.
2.3
Používateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu a používa Služby.
2.4
Zmluvou sa rozumie sprostredkovateľská zmluva v zmysle §744 a nasl. Občianskeho zákonníka, v platnom znení, uzavretá medzi Používateľom a Prevádzkovateľom na základe Registrácie a používania Služieb.
2.5
Zmluvou o preprave sa rozumie zmluva uzavretá medzi Používateľom a Dodávateľom, predmetom ktorej je vykonanie prepravy osôb motorovými vozidlami prevádzkovanými Dodávateľom.
2.6
Dodávateľom sa rozumie konečný poskytovateľ osobnej prepravy, ktorý potvrdil a zaviazal sa vykonať prepravu na základe Objednávky zaslanej Používateľom prostredníctvom Aplikácie.
2.7
Aplikáciou sa rozumie aplikácia 2PCom.sk, ako služba informačnej spoločnosti, ktorá je poskytovaná prostredníctvom komplexného softvérového riešenia pre mobilné telefóny.
2.8
Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára s osobnými údajmi fyzickej osoby alebo identifikačnými údajmi právnickej osoby, ktorá vyjadrením súhlasu s VOP a Politikou ochrany súkromia vyjadruje záujem používať Služby a uzaviera Zmluvu s Prevádzkovateľom.
2.9
Službami sa rozumie sprostredkovanie poskytnutia prepravných služieb Dodávateľom Používateľovi na základe Zmluvy o preprave, uzavretej na základe Objednávky a jej Akceptácie, komunikácia s Prevádzkovateľom alebo Dodávateľom. Služby sú poskytované výhradne ako služby informačnej spoločnosti v zmysle zákona č.22/2004  Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení.
2.10
Webovým sídlom Prevádzkovateľa sa rozumie internetová stránka 2pcom.sk
2.11
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady prepravných služieb poskytovaných Dodávateľom
2.12
Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy o preprave zaslaný Používateľom Dodávateľovi prostredníctvom Aplikácie alebo Webového sídla Prevádzkovateľa.
2.13
Akceptáciou sa rozumie prijatie Objednávky (návrhu na uzavretie Zmluvy o preprave) Používateľa zo strany Dodávateľa, prostredníctvom Aplikácie alebo Webového sídla Prevádzkovateľa.

3. Zmluvný vzťah

3.1
Predmetom Zmluvy je sprostredkovanie osobnej prepravy pre Používateľa, prostredníctvom funkcie uvedenej na Webovom sídle Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Aplikácie, ako aj poskytovanie ostatných druhov Služieb.
3.2
K uzavretiu Zmluvy dochádza na základe súhlasu Používateľa s VOP a jeho Registráciou. Používateľ, fyzická osoba, vykonaním Registrácie prehlasuje, že dosiahol vek 18 rokov a je plne spôsobilý k právnym úkonom.
3.3
Predmetom Zmluvy je výhradne sprostredkovanie prepravy osôb, v podobe sprostredkovania uzavretia Zmluvy o preprave medzi Používateľom a Dodávateľom.
3.4
Sprostredkovanie a ostatné druhy Služieb sú realizované výhradne ako služba informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, pričom Prevádzkovateľ nie je konečným poskytovateľom osobnej prepravy.
3.5
Stiahnutie a používanie Aplikácie a Webového sídla Prevádzkovateľa je bezodplatné. Poskytnutie osobnej prepravy sa vykonáva na základe samostatnej Zmluvy o preprave a je spoplatnené v zmysle ustanovení o Cene prepravy a informácií uvedených v Objednávke a Akceptácii.
3.6
Používateľ má právo využívať Služby najmä v podobe používania funkcií, vyhľadávania, vyhotovenia Objednávky, jej zaslania a potvrdenia vykonania prepravy na základe informácií uvedených v Objednávke.
3.7
Používateľ je povinný zdržať sa porušenia akýchkoľvek duševných a autorských práv súvisiacich s vyhotovením Webového sídla a Aplikácie, ich funkciami, obchodných značiek, log, dizajnu alebo softvérového riešenia a programových kódov Aplikácie.
3.8
Používateľ má zakázané poškodzovať fungovanie a štruktúru Webového sídla alebo Aplikácie tým, že obchádza alebo porušuje bezpečnostné opatrenia, nahráva súbory obsahujúce víry alebo škodlivé programy, pokúša sa neoprávnene vstupovať na užívateľské účty iných Používateľov alebo vykonáva iné nekalé alebo protiprávne konanie porušujúce právne predpisy alebo práva Prevádzkovateľa alebo Dodávateľa.
3.9
Prevádzkovateľ má právo na jednostranné vypovedanie Zmluvy v prípade ak Používateľ svojim konaním závažným spôsobom porušuje ustanovenia týchto VOP.
3.10
Používateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 dní odo dňa úspešnej Registrácie. Odstúpením od Zmluvy nedochádza k zrušeniu už uzavretej Zmluvy o preprave.
3.11
Prevádzkovateľ má právo voči Používateľovi využívať Aplikáciu na kontrolu správnosti, oprávnenosti a účtovania Ceny prepravy zo strany Dodávateľa prostredníctvom využívania geolokalizačných dát generovaných počas priebehu plnenia Objednávky. Súvisiace právne vzťahy bližšie upravuje Politika ochrany súkromia.

4. Objednávka

4.1
Objednávka predstavuje návrh na uzavretie Zmluvy o preprave, ktorý je adresovaný Dodávateľovi prostredníctvom sprostredkovania Objednávky Prevádzkovateľom. Vyhotovenie, zaslanie a sprostredkovanie Objednávky sa vykonáva prostredníctvom Webového sídla Prevádzkovateľa alebo Aplikácie.
4.2
Predmetom Objednávky sú najmä informácie o druhu motorového vozidla, ktoré sa má využiť na prepravu, množstve prepravovaných osôb, mieste a čase nástupu na prepravu, trase a mieste ukončenia prepravy.
4.3
Objednávka sa vyhotovuje a zasiela prostredníctvom elektronického formuláru uvedeného na Webovom sídle prevádzkovateľa alebo v Aplikácii.
4.4
Riadnym vyhotovením Objednávky a jej zaslaním dáva Používateľ záväzný pokyn Prevádzkovateľovi aby zabezpečil sprostredkovanie uzavretia Zmluvy o preprave s Dodávateľom a to v zmysle informácií uvedených v Objednávke.
4.5
Odoslaním Objednávky vzniká Používateľovi povinnosť úhrady za prepravné služby. Táto povinnosť platí aj v prípade, ak prepravné služby nevyužije. Podmienky úhrady Ceny prepravy v prípade zrušenia Objednávky Používateľom budú samostatne dojednané medzi Dodávateľom a Používateľom.
4.6
Prevádzkovateľ potvrdí Objednávku ihneď po jej doručení prostredníctvom Webového sídla Prevádzkovateľa alebo Aplikácie.
4.7
K záväznému uzavretiu Zmluvy o preprave dochádza v okamihu Akceptácie Objednávky Dodávateľom.
4.8
Na základe uzavretej Zmluvy o preprave má Používateľ právo na vykonanie objednanej prepravy riadne a včas, v zmysle informácií uvedených v Objednávke. Dodávateľ má súčasne právo na úhradu ceny za objednanú prepravu v zmysle Objednávky.
4.9
Ak dôjde zo strany Používateľa v priebehu prepravy k zmene informácií uvedených v Objednávke týkajúcich sa trasy prepravy, dôjde k opätovnému vypočítaniu Ceny prepravy, pričom túto zmenu je Dodávateľ povinný oznámiť Používateľovi a Prevádzkovateľovi prostredníctvom Aplikácie. Vykonanie prepravy v zmysle zmeny je možné až po jej schválení Používateľom, vykonanom prostredníctvom Aplikácie alebo Webového sídla.

5. Zmluva o preprave

5.1
Predmetom Zmluvy o preprave je najmä vykonanie prepravy osôb z miesta nástupu na miesto ukončenia prepravy ako aj vykonanie iných plnení uvedených v Objednávke a potvrdených v Akceptácii, vykonaných Dodávateľom za finančnú odplatu.
5.2
1.1. Zmluva o preprave predstavuje samostatný zmluvný vzťah medzi Používateľom a Dodávateľom, pričom Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou Zmluvy o preprave a nijako sa nezúčastňuje jej plnenia.
5.3
1.1. Uzavretím Zmluvy o preprave nadobúda Používateľ právo na vykonanie prepravy v zmysle informácií uvedených v Objednávke. Dodávateľ nadobúda právo na úhradu Ceny prepravy v okamihu uzavretia Zmluvy o preprave a to bez ohľadu na to, či preprava bola skutočne vykonaná; to neplatí ak k vykonaniu prepravy nedošlo zavinením Dodávateľa.

6. Cena prepravy

6.1
Predbežná Cena prepravy účtovaná za vykonanie prepravy osôb je súčasťou Objednávky, pričom Používateľ je o jej výške informovaný ešte pred jej odoslaním a súčasne aj v potvrdení Objednávky. Konečná výška Ceny prepravy je potvrdená Dodávateľom po ukončení prepravy.
6.2
Konečná Cena prepravy je určená na základe:
  1. dĺžky prepravy (vzdialenosti prejdenej pri preprave),
  2. skutočnosti, či má dôjsť k vykonaniu prepravy skôr ako 4 (štyri) hodiny po odoslaní Objednávky,
  3. miesta nástupu,
  4. času nástupu,
  5. zvoleného druhu vozidla,
  6. množstva dodatočne určených zastávok, zmeny trasy a prerušení prepravy,
  7. skutočnosti, že súčasťou prepravy je batožina, detské sedačky, poskytnutie občerstvenia, dennej tlače, wifi pripojenia, ako aj ďalšie nadštandardné plnenia.
6.3
Cena prepravy môže byť uhradená:
  1. v hotovosti odovzdanej Dodávateľovi na základe daňového dokladu vystaveného Dodávateľom a potvrdenia Ceny prepravy prostredníctvom Aplikácie alebo Webového sídla Prevádzkovateľa,
  2. platobnou kartou prostredníctvom virtuálnej platobnej brány umiestnenej na Webovom sídle Prevádzkovateľa alebo v Aplikácii,
  3. vo forme úhrady faktúry vystavenej Používateľovi Dodávateľom, s dohodnutou splatnosťou, za predpokladu, že je tak s Používateľom osobitne dohodnuté.
6.4
Cena prepravy je stanovená Dodávateľom.

7. Reklamácia

7.1
Reklamáciu je Používateľ povinný uplatniť u Dodávateľa, pričom vybavenie Reklamácie sa spravuje zmluvnými podmienkami Dodávateľa.

8. Vylúčenie zodpovednosti

8.1
Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržité poskytovanie Služieb a ich sústavnú dostupnosť, prostredníctvom Webového sídla alebo Aplikácie v prípadoch objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia zo strany Prevádzkovateľa, bez toho aby tento stav zavinil. Prevádzkovateľ však vyvíja čo možno najväčšie úsilie v záujme zabezpečenia dostupnosti Služieb a neodkladného riešenia vzniknutých prekážok.
8.2
Prevádzkovateľ nezodpovedá za nijaké škody alebo ujmu vzniknutú v dôsledku prerušenia alebo ukončenia poskytovania Služieb.
8.3
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služieb a prevádzku Webového sídla alebo Aplikácie alebo ich časti; to neplatí o zabezpečení Služieb pre prípad už uzavretých Zmlúv o preprave.
8.4
Prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť za vykonanie prepravy Dodávateľom alebo akékoľvek nároky s ňou súvisiace.
8.5
Používateľ berie na vedomie, že Cena za prepravu uvedená v Aplikácii pri odoslaní Objednávky je iba orientačná a môže sa líšiť od konečnej ceny požadovanej Dodávateľom po uskutočnení prepravnej služby. Používateľ je povinný overiť si správnosť zobrazenej Ceny za prepravu u konkrétneho Dodávateľa (vodiča), prostredníctvom Aplikácie, v ktorej Dodávateľ potvrdí konečnú Cenu za prepravu.
8.6
Prevádzkovateľ neukladá ani nespracováva žiadne údaje o platobnej karte Používateľa. Zodpovednosť a riziko spojené s realizáciou nezaistených, podvodných alebo rizikových transakcií nesie Používateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť certifikovaného poskytovateľa platobných služieb.

9. Riešenie sťažností

9.1
Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na Prevádzkovateľa doručením sťažnosti na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa.
9.2
Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Používateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

10. Zmena VOP

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP oznámi prostredníctvom Webového sídla alebo oznámením prostredníctvom Aplikácie.

11. Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu Prevázkovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
V Bratislave dňa 19.10.2017